top of page
Artboard 1-100.jpg
התוכן באתר מיועד לסייע לנשים בחייהן הפרטיים.
אין לעשות שימוש מקצועי, פרסומי, שיווקי בחומרים 
ללא רשות מפורשת מאילת בוכניק

לשים רווח

שלושה מפגשים בהם נקיים סקירה רחבה של שוק אמצעי המניעה הישראלי.
הבנות בסיסיות של המחזוריות והאנטומיה
מושגי יסוד – יעילות, בטיחות ומידת הסלחנות 
סטטיסטיקה, מספרים ואיפה אני?
מהו מנגנון הפעולה של כל אמצעי
יתרונות וחסרונות
עקרונות בבחירת האמצעי המתאים
מה מוביל את קבלת ההחלטה שלי – סולם ערכים ותרגיל זוגי
מבט מלמעלה..


מלווה במצגת מבהירה והדגמה של האמצעים השונים.
 

מיועד לנשים בגילאי הפריון הזקוקות למניפת ידע רחבה כדי להצליח לבחור באופן מושכל את האמצעי המתאים להן ביותר.
3 מפגשים בני שעתיים כל אחד

 
מחיר: 225 ש״ח
bottom of page